חיפוש

תקנון שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר "אלי הירש קורא שירה" בכתובת: https://elihirsh.com/  (להלן "האתר"). האתר הוא בבעלות אלי הירש, עוסק מורשה 057963514 (להלן: בעל האתר), בכתובת: ביל"ו 43 תל אביב.

תקנון זה בא להסדיר את היחסים בין האתר (כולל דפי נחיתה מבית VIPLUS בהם נעשה שימוש באתר או חיצוני לו) לבין הגולשים והגולשות באתר ובדפי הנחיתה, בין אם הם אדם פרטי, חברה, תאגיד או גוף כלשהו, להלן "הגולש". 

למען הבהירות, בין אם נכתב מפורשות או לא, כל מקום בתקנון בו ישנה התייחסות ל"אתר", התייחסות זו כוללת גם את דפי הנחיתה הכלולים בו או החיצוניים לו, אשר משמשים למכירה/קידום/הרשמה וכדומה. 

השימוש באתר האינטרנט (להלן: "האתר") ובדפי הנחיתה מטעם VIPLUS ובתכנים והשירותים המוצגים בהם כפופים לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה. הנכם מתבקשים לקרוא בעיון ובתשומת לב את האמור בתקנון האתר המהווה את תנאי ההסכם ביניכם לביננו והנו מופנה לנשים וגברים כאחד. במידה ואינכם מסכימים לתנאי ההסכם, נבקשכם שלא לעשות כל שימוש באתר ולא להירשם כמנוי/לתוכן/לשירות/למוצר כלשהו באתר.  

בעל האתר שומר את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר ללא הודעה מראש וכן למנוע את הגישה לאתר ו/או את האפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת, או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר לפי שיקול דעתו הבלעדי של בעל האתר.

הנך מודע לכך ומביע את הסכמתך לכך שבאחריותך לבדוק מפעם לפעם את תנאי השימוש באתר ולהתעדכן בשינויים שחלו בתנאי האתר. עצם שימושך באתר, לאחר שתנאי השימוש בו עודכנו או שונו, מהווים הסכמה מצדך לכל שינוי וגם/או עדכון בתנאי האתר. האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח למען הנוחות בלשון זכר – אולם הנו מתייחס לשני המינים בצורה שווה. 

כל המשתמש ו/או מבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר/דפי נחיתה/מילוי טופס הרשמה כלשהו (להלן "הגולש") מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון האתר ולתקנון רכישה זה וכי הוא מסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם. פעולה באתר משמעה – כל פעולת שימוש באתר או רכישת מוצר המוצע באתר.  

במידה והנכם גולשים באתר ו/או נרשמים לאתר ו/או משתמשים באופן כלשהו בשרות הניתן באתר, הנכם מאשרים כי הנכם מסכימים לכל תנאי התקנון ואלו יחולו עליכם ויחייבו אתכם בכל הקשור לשימוש בשרות הניתן באתר .  

המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש לידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך (“ההורים”) בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילותם כדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.  

התקנון שלפניך (להלן: "התקנון") מגדיר את מדיניות השימוש באתר ובכל התכנים שבו כולל שימוש בתוכן, הזמנה, הרשמה ורכישת שירותים ומוצרים ומהווה הסכם מחייב בינך לבין האתר ובעל האתר, ולכן הנך מתבקש לקרוא את התקנון בקפידה. במידה ואינך מסכים לתנאי התקנון, אנא הימנע מכל שימוש באתר. מובהר כי מעצם עשיית שימוש באתר, לרבות קריאת תוכן, ביצוע הרשמה ו/או רכישה, הנך מצהיר כי קראת תקנון זה וכי הנך מסכים לתנאיו וכי לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה או תביעה כנגד האתר ו/או כנגד בעל האתר ו/או מי מטעמו.  

בעצם השימוש באתר (כולל: מאמרים, כתבות, קישורים חיצוניים, בלוג, דפי מידע על קורסים וסדנאות באתר ובדפי נחיתה נלווים, חנות המוצרים, רישום לרשימת דיוור, הרשמה לקורסים וסדנאות פרונטליים, הזמנה ורכישת מוצרים דיגיטליים, קישורים חיצוניים וכל מה שנכלל באתר בטקסט ו/או בתמונה ו/או בקול ו/או בסרטון, בין אם באתר או בהורדה) מצהיר הגולש כי הוא מקבל על עצמו את תנאי התקנון כולל הפתיח שלעיל ומסכים להם באופן מוחלט. אם הגולש אינו מסכים לתנאי השימוש כולם או חלקם הוא מתבקש שלא לעשות באתר כל שימוש.  

בעל האתר אינו אחראי להתאמת השירותים לגולש וזמינותם של השירותים באתר. בעל האתר אינו מתחייב שהשירותים לא יופרעו, יופסקו או יינתנו כסדרם, או יהיו חסינים מפני תקלות, נזקים, קלקולים, כשלים בתוכנה או חומרה, בקווי מערכות תקשורת אצל האתר או מי מטעמם. בעל האתר רשאי לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לגולש על כך מראש. לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בקשר לכך.

אין בעל האתר מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ובעל האתר לא ישא בכל אחריות בקשר לכך. בעל האתר אינו אחראי על התוכן המוצג באתר המקושר ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בו או מהסתמכות עליו. מבלי לגרוע באמור לעיל בעל האתר אינו אחראי לכל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם לגולש או לרכושו כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם הגולש יגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע”י צדדים שלישיים.

קניין רוחני כולל זכויות היוצרים, ובכלל זה כל התכנים באתר, עיצוב האתר, וכל קובץ גרפי, ו/או תמונה, ו/או טקסט ו/או חומר אחר הכלול באתר, הינם בבעלות בעל האתר בלבד. אין להעתיק, לצלם, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי אחד מאלה ללא רשות מפורשת בכתב מבעל האתר.

כל סכסוך משפטי הנוגע לתקנון זה או לשימוש באתר יידון בבית משפט בישראל בלבד, במחוז ת”א, על פי הדין הישראלי בלבד.

ביטול השתתפות בסדנה/קורס/סמינר

ניתן לבטל השתתפות בסדנה/קורס/סמינר בהודעה במייל או בטלפון/וואטסאפ 054-4506046 בעלות דמי ביטול של 100 ₪ עד שבוע לפני המפגש הראשון. 

ביטול השתתפות בקורס/סדנה/סמינר בהודעה במייל או בטלפון/וואטסאפ 054-4506046 בין שבוע עד 48 שעות לפני המפגש הראשון – יוחזרו 90% מעלות הקורס.  

ביטול השתתפות בקורס/סדנה/סמינר בהודעה במייל או בטלפון/וואטסאפ 054-4506046 48 שעות או פחות לפני המפגש הראשון – יוחזרו 80% מעלות הקורס.

ביטול השתתפות בקורס/סדנה/סמינר בהודעה במייל או בטלפון/וואטסאפ אחרי המפגש הראשון ועד 48 שעות לפני המפגש השני – יוחזרו 70% מעלות הקורס.

מעבר לכך לא ניתן לבטל את הסדנה/קורס/סמינר או לקבל החזר.

אם יבוטל הקורס על ידי כוח עליון או על ידי בעל האתר – יוצע לנרשם מועד אחר, ואם המועד החדש לא יתאים לנרשם יוחזר כל הכסף ששולם במלואו.

מובהר בזאת כי לכל סדנה יש תאריך ייעודי משלה, ולכן זמן האספקה אינו קבוע אלא תלוי במועד הסדנה. 

סודיות ופרטיות

גלישה, ביקור ושימוש באתר יכולים להיעשות בעילום שם. עם זאת, חלק מהשירותים באתר עשויים לדרוש רישום מוקדם. פרטים שתזינו באתר או בדף נחיתה נלווה כגון שם מלא, מספר תעודת זהות, דרכי התקשרות, וכיו"ב לצורך קבלת מידע/הרשמה/רכישה/יצירת קשר, יישמרו בפרטיות ולא יועברו לשום צד שלישי מכל סיבה שהיא.

הגולש באתר מצהיר כי כל הפרטים שהזין בטפסי ההרשמה השונים באתר, בדפי הנחיתה הנלווים ודפי סליקה הם נכונים ומדויקים.  חל על הגולש איסור מוחלט לרשום אדם אחר לאתר ולשירותיו ללא הסכמתו, או לציין דואר אלקטרוני לא שלו, כתובת או תמונה או כל פרט מזהה של אדם אחר ללא הסכמתו.    

בעל האתר מיישם באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשביו, אין בהם ביטחון מוחלט. לכן בעל האתר לא מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.