Search

אלי הירש כותב שירה

רעש, עכשיו 1987
טיול בשלושה, הקיבוץ המאוחד 1997
מוזיקה חדשה, חרגול 2008
גני תל אביב התלויים, הקיבוץ המאוחד 2013
שברים ורעש, הוצאת קשב לשירה 2016
משהו מעבר לאושר, הקיבוץ המאוחד 2024