Search

אלי הירש, ארבעה מזמורים

הטור שלי ב"ידיעות" היה בחופשה של שבוע, ואני מנצל אותה כדי לפרסם מחזור שירים שכתבתי לפני כמעט שלושים שנה. הייתי אז בן תשע-עשרה, חייל בשירת חובה, בנח"ל, ומשלב מסויים במהלך השירות הצבאי נקלעתי למצוקה רגשית חריפה. השירים נכתבו בינואר 1982, ומתעדים את אחד מנסיונותי הראשונים להבין מה קורה לי. הם פורסמו לראשונה בסימן קריאה 18, ונכללו בספרי הראשון "רעש" (עכשיו 1986). ביני לבין המשורר הצעיר שכתב את השירים מפרידות שנים רבות, יותר ממחצית חיי, אך המרחק אינו מטשטש את הקרבה בינינו.

CCF13082010_00000

2

3

4